"Boh Zdaru daj!"

Banícky spolok Spiš

Občianske združenie Banícky spolok Spiš bolo založené Valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 11. 6. 2008 v Spišskej Novej Vsi za účelom obnovy baníckych pamiatok a oživenia baníckych tradícií na Spiši. V združení sú organizovaní individuálni členovia, bývalí a súčasní pracovníci organizácií zaoberajúcich
sa banskou činnosťou, kolektívne členstvá obcí a miest s baníckou tradíciou, zastúpené obecnými úradmi, organizácie a inštitúcie s predmetom banskej činnosti so sídlom v okrese Spišská Nová Ves. Združenie je otvorené pre všetkých záujemcov o zachovanie kultúrneho dedičstva súvisiaceho s banskou činnosťou na Spiši. Členom BSS je aj mesto Spišská Nová Ves.

Vo svojej činnosti sa združenie riadi predovšetkým troma základnými dokumentmi
a to: Stanovami združenia, ktoré boli schválené na zhromaždení zakladateľov BSS
dňa 19. 2. 2008, Deklaráciou prijatou účastníkmi slávnostného stretnutia v koncertnej sále Reduty mesta Spišská Nová Ves dňa 19. 10. 2007, ktorou boli prijaté zásady oživenia starých baníckych tradícií, obnovy a zachovania kultúrno - technického dedičstva Spiša a Plánom činnosti na príslušné obdobie.

Výkonný výbor:

Ing. Vladimír Čech - predseda BSS
Ing. Jozef Badár - predseda sekcie tradičných baníckych podujatí, hovorca BSS
Ing. Peter Baláž, PhD. - člen, zodpovedný za aktualizáciu web stránky BSS
Ing. Boris Bartalský, PhD. - podpredseda výboru pre styk s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ZBSC a inými baníckymi organizáciami
Mária Čornejová - vedenie pokladne a ekonomickej agendy
Ing. Jozef Daniel - predseda sekcie histórie baníctva
Viktor Daniel - kronikár
Ing. Marián Jančura, CSc. - člen, zástupca BSS v projekte Slovenská banská cesta
Ing. Vladimír Klaučo - podpredseda výboru pre riadiacu a operatívnu činnosť
Ing. Jozef Košťál - člen
Ing. Pavol Kubičár - člen
Ing. Ján Osif - predseda Baníckeho speváckeho zboru
Jozef Slamený - výkonný tajomník
Ing. Ivan Tomko - člen
Milan Vanacký - člen

Revízna komisia:

Ing. Pavol Regec - predseda
Jolana Gazdurová - člen
Alžbeta Jenčušová - člen

Kontakt

Občianske združenie Banícky spolok Spiš
Nábrežie Hornádu č. 14
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0904 531612
E-mail: klaucovajuliana(at)gmail.com

Hovorca: Ing. Jozef Badár
Tel.: 0903 477000

Vytvorte si webové stránky zdarma!